Biznes i finanse

Rola funduszy inwestycyjnych w budowaniu emerytury

Fundusze inwestycyjne są jednym z tych instrumentów, które pomogą nam najskuteczniej zbudować naszą przyszłą emeryturę. Znacznie skuteczniej niż odkładając pieniądze na lokacie bankowej.

Emerytura, którą w przyszłości będziemy otrzymywali z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie – wszystko na to wskazuje – niska, a według najbardziej pesymistycznych scenariuszy niewystarczająca. W najgorszej sytuacji będą, jak twierdzi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, ludzie urodzeni w 1983 roku, czyli „dzieci stanu wojennego”. Wiek emerytalny osiągną oni między 2043 a 2048 rokiem i według prognoz stopa zastąpienia w ich wypadku wyniesie zaledwie 25%. To oznacza, że emerytura tych osób wyniesie zaledwie jedną czwartą ich ostatnich zarobków.

IKE i IKZE

W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak przygotować się na czekający nas kataklizm. Najskuteczniejszym sposobem jest skorzystanie z Indywidualnego Konta Emerytalnego lub/i Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zakładając IKE i IKZE możemy nie tylko skutecznie zbudować kapitał na czas po zakończeniu aktywności zawodowej, ale także już dzisiaj korzystać z pewnych ulg podatkowych.

Warto dodać, że środki zgromadzone zarówno na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, jak i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego są środkami prywatnymi i podlegają dziedziczeniu.

Fundusze inwestycyjne w rydwanie IKE i IKZE

Zakładając IKE lub/i IKZE musimy jednak pamiętać, że mamy kilka opcji, a wybór, który podejmiemy będzie miał kolosalne znaczenie dla wielkości zgromadzonych oszczędności. W obu wypadkach możemy bowiem odkładać pieniądze na przykład na bankowym depozycie, ale możemy też inwestować nasze pieniądze w funduszach inwestycyjnych. Pierwszy z tych sposobów ma oczywiście pewne zalety, ale na pewno nie jest najbardziej dochodowy. I w perspektywie wysokiej inflacji może się okazać mało korzystny.

Wydaje się, że najkorzystniejszym wariantem jest postawienie na inwestycje w fundusze inwestycyjne. Przyjmuje się, na podstawie długoletnich doświadczeń, że średnio wypracowują one 7-8% wzrostu rocznie. Należy jednak pamiętać, że inwestycje w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem.

Długi horyzont i ograniczenie ryzyk

Oczywiście ważne jakie fundusze inwestycyjne znajdą się w naszym „emerytalnym portfelu”. Cechą oszczędzania na emeryturę jest bowiem długi horyzont czasowy, ale także konieczność zachowania ostrożności i maksymalnego ograniczenia ryzyk, które są nieodłączną cechą inwestowania na rynku kapitałowym.

Oszczędzając na czas zakończenia aktywności zawodowej powinniśmy oprzeć nasz portfel o fundusze jak najbardziej stabilne. Na czoło wysuwają się więc fundusze obligacyjne, zwłaszcza obligacji skarbowych. Ujmując rzecz podręcznikowo, nasz portfel emerytalny może być uzupełniony funduszem lub funduszami akcyjnymi, ale jednak takimi, które cechują się mniejszym ryzykiem, a więc inwestujące w duże spółki o stabilnej pozycji rynkowej.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

[ Treść sponsorowana ]
Uwaga: Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady finansowej oraz prawnej.

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *